Badanie religijności mieszkańców Tarnowa Podgórnego. Przedmiot niniejszego projektu stanowią badania religijności osób zamieszkujących teren parafii p.w. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym.

Celem głównym projektu jest: pozyskanie wiedzy umożliwiającej władzom parafii (duchowieństwu) zacieśnienie i pogłębienie więzi z parafianami (laikatem), a także dotarcie do tych mieszkańców parafii, którzy nie biorą czynnego udziału w życiu Kościoła.

Uzyskana z badań wiedza powinna okazać się dla Kościoła cennym narzędziem w walce z procesami laicyzacji i sekularyzacji. Istotą projektu jest zgromadzenie obszernego materiału informacyjnego i przeprowadzenie wnikliwych analiz na temat takich aspektów religijności jak jej przeżywanie, rozumienie i przejawianie się w określonych postawach, zachowaniach, sytuacjach.

Życie religijne respondentów badane będzie przez pryzmat ich związków (społecznych, mentalnych, emocjonalnych) z Kościołem i parafią.

Badania mają rozpoznać religijne problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców parafii, tak by lokalny Kościół mógł wyjść im naprzeciw i możliwie najpełniej na nie odpowiedzieć.

Uzyskana wiedza ułatwi władzom parafii wyznaczanie kierunków duszpasterskich oddziaływań, pozwoli na dostosowanie metod, form i środków ewangelicznego przekazu do specyfiki i charakteru lokalnej wspólnoty, a dzięki lepszemu poznaniu i zrozumieniu jej trosk zdoła poszerzyć zakres wzajemnej komunikacji i współpracy.

Badanie tylko dla mieszkańców Tarnowa Podgórnego

Chcesz wziąć udział?

Zostaw adres email. Odpiszemy!

Dane kontaktowe: email