Obowiązek samorządów w zakresie przeprowadzania badań i analiz.

Raport opiera się o analizę aktów prawnych. Szereg ustaw: Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wiele innych zostało przeanalizowanych pod kątem występowania w nich zapisów o obowiązku przeprowadzania analiz i badań społecznych (brano też pod uwagę zapisy o prowadzeniu takich badań, formułowaniu ocen itd.). Za wsparcie posłużyły też opracowania ekspertów, strony internetowe i dokumenty strategiczne.