Ranking "Samorządy przyjazne klubom piłkarskim".
news
autorSport Analytics / 2019-02-19

Podczas Gali wieczornej Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty "Edukacja Przyszłości" ogłoszone zostaną wyniki rankingu "Samorządy przyjazne klubom piłkarskim".

Ranking opracowany został przez Sport Analytics oraz Statystyka Sportowa.

WPROWADZENIE

Metodologia Rankingu jest dokumentem, w którym zaprezentowane zostały główne założenia oraz sposób tworzenia rankingu. Przedstawiono w nim m.in. szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zakresu poszczególnych wskaźników oraz mechanizm wyliczania wskaźnika głównego.

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

W   analizach    dotyczących    poziomu   nakładów na piłkę nożną    niezbędne    jest    porównywanie    gmin    i uporządkowanie ich w sposób liniowy ze względu na poziom badanego zjawiska jakościowego. Porównania gmin można dokonać uwzględniając dostępny zbiór zmiennych diagnostycznych charakteryzujących zmienną opisywaną, której nie można badać i oceniać wprost, niemożliwe jest bowiem bezpośrednie zmierzenie poziomu. Do sumarycznego opisania tego złożonego zjawiska wykorzystuje się zwykle zmienne syntetyczne.

Dobór zmiennych diagnostycznych

Podczas doboru zmiennych diagnostycznych ważne jest, by precyzyjnie określić kryterium syntetyczne. Zmienne służące do opisu badanego zagadnienia mogą wiązać się z nim bezpośrednio lub pośrednio. Związek bezpośredni polega na pomiarze konkretnego aspektu zjawiska zaś pośredni pozwala wyrazić szersze niemierzalne.

Zastosowana metoda doboru zmiennych diagnostycznych uwzględnia podejście merytoryczne. Dzięki analizie merytorycznej uzyskano listę zmiennych diagnostycznych opisujących poziom wsparcia zespołów piłkarskich gmin. Drugim kryterium doboru zmiennych była dostępność danych w bazach danych GUS lub możliwość ich pozyskania ze źródeł zewnętrznych.

Poniżej przedstawiono listę wskaźników, które posłużyły do przygotowania Rankingu:

  1. Dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (GUS)

  2. Wielkość zadłużenia budżetów gmin na 1 mieszkańca (GUS)

  3. Wydatki na kulturę fizyczną na 1 mieszkańca (GUS)

  4. Udział środków przekazanych na zadania realizowane przez kluby piłkarskie w wydatkach ogółem gminy (informacja pozyskana z ponad 2400 gmin)

Ranking będzie przeprowadzony dla:

  1. Województw

  2. Powiatów

  3. Gmin miejsko – wiejskich

  4. Gmin wiejskich

W ostatecznym rankingu wyszczególnionych zostanie 10 najlepszych przedstawicieli.

Sport Success