Tak się wykluwał Sportowy Golaj! To my określiliśmy zapotrzebowanie na żużel w Poznaniu!
news
autorPaweł Chmielowski / 2017-03-30

Celem poniższego raportu z badań pilotażowych było ukazanie konieczności prowadzenia dalszych badań dotyczących opinii społecznych na temat możliwości zagospodarowania obiektów TS Olimpia w kontekście wykorzystania ich sportowo-rekreacyjnego potencjału.

Celem głównym projektu było ustalenie skali i charakteru zapotrzebowania na umiejscowienie w obrębie terenów golęcińskich profesjonalnej działalności sportowej wraz z towarzyszącymi usługami peryferycznymi. Wyniki badań wskazały rodzaj tej działalności i dziedzinę (dyscyplinę sportową).

Cele szczegółowe:

  1. Poznanie opinii i ocen respondentów na temat sportowo-rekreacyjnego potencjału infrastruktury Golęcina
  2. Diagnoza potencjału kibicującej społeczności lokalnej (zainteresowania wydarzeniami i widowiskami sportowymi „na żywo”)
  3. Określenie stopnia więzi i identyfikacji lokalnego środowiska z miejscowymi klubami sportowymi
  4. Określenie skali zainteresowania respondentów sportem żużlowym (zwłaszcza w jego lokalnym poznańskim wymiarze)
  5. Ocena zgodności oczekiwań lokalnej społeczności z planami Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego
  6. Ocena współpracy miejscowych organizacji i środowisk sportowych w zakresie wykorzystania możliwości infrastruktury Golęcina

Odpowiednio duża skala badania pozwoliła na sprezycowanie potencjalnych potrzeb mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej, w stosunku do omawianych terenów, ich stosunku do aktywności fizycznej, czynnego i biernego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych, zainteresowania konkretnymi dyscyplinami sportowymi, czy gotowości do aktywnego kibicowania.

PEŁNY RAPORT DO POBRANIA TUTAJ

W dniach 24.04 – 6.05 2013 przeprowadzono pilotaż badawczy dotyczący możliwości zagospodarowania obiektów TS Olimpia w kontekście wykorzystania ich sportowo-rekreacyjnego potencjału. Wzięły w nich udział 1223 osoby w tym 1055 osób z samego Poznania. Pozostali respondenci pochodzili z powiatu poznańskiego. Tak dużą liczbę wypełnionych ankiet należy tłumaczyć sporym zainteresowaniem problematyką przyszłego zagospodarowania Golęcina oraz reklamą samego badania w mediach – tak internetowych, jak telewizyjnych:

 

 

Ze względu na charakter badania (ankieta internetowa) nie otrzymano kwot gwarantujących możliwość wnioskowania na całą populację mieszkańców Poznania. W toku wstępnej analizy danych podjęto decyzję dotyczącą zastosowania zabiegu metodologicznego polegającego na przeważeniu wyników, w celu zbliżenia się do realnego poznania opinii mieszkańców Poznania.

Główne wnioski:

  • Kompleks golęciński oceniany jest wysoko pod względem potencjału i możliwości rekreacyjnych i rozrywkowo-sportowych. Jego możliwości pozostają jednak niewykorzystane. Obiekty położone na Golęcinie wymagają renowacji, której przeprowadzenie wiąże się z koniecznością zainwestowania znacznych środków, zwłaszcza w infrastrukturę sportową (stadion żużlowo-piłkarski). Warto jednak podjąć kroki zmierzające do uczynienia z kompleksu golęcińskiego przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców Poznania. Jednym z proponowanych rozwiązań jest reaktywacja działalności Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego. Obecność na Golęcinie profesjonalnego klubu żużlowego i perspektywa jego regularnych występów na wysokim sportowym poziomie – spotkały się z aprobatą ankietowanych.
  • Zarówno mieszkańcy okolicznych dzielnic (Wola, Ogrody, Jeżyce, Sołacz, Winiary), jak i respondenci z pozostałych rejonów miasta – pozytywnie wypowiadali się o koncepcji powrotu sportu żużlowego na teren Golęcina. Ewentualny sukces Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego postrzegali jako sukces miasta i kompleksu golęcińskiego, którego klub mógłby stać się wizytówką.
  • Wstępne wyniki badań (pilotażu) wskazują na potrzebę animacji badanego obszaru poprzez organizację wydarzeń, widowisk i przedsięwzięć sportowych. Stanowią one szczególną odmianę rozrywki wyzwalającej specyficzny rodzaj emocji, potrafiąc wpływać na identyfikację mieszkańców z miejscem i lokalnym środowiskiem, integrując ich wokół wspólnych oczekiwań, przeżyć i celów.

PEŁNY RAPORT DO POBRANIA TUTAJ

Spis treści:

Wstęp ........................................................................................................................... 2
Cele i problematyka badawcza ..................................................................................... 3
Lista poszukiwanych informacji ..................................................................................... 4
Metodologia badań ....................................................................................................... 6
Zadania badawcze ........................................................................................................ 7
Metody i techniki badawcze .......................................................................................... 9
Badania jakościowe vs badania ilościowe .............................................................. 9
Zalety i wady badań ilościowych i jakościowych................................................... 10
Jakościowe techniki badawcze ............................................................................ 11
Ilościowe techniki badawcze ................................................................................ 12
Raport z badania pilotażowego ................................................................................ 13
Założenia metodologiczne pilotażu badawczego ..................................................... 13
Struktura próby badania pilotażowego ..................................................................... 13
Częstotliwość korzystania z terenów i obiektów znajdujących się na poznańskim
Golęcinie. ................................................................................................................ 16
Sposób korzystania z kompleksu golęcińskiego ...................................................... 17
Ocena wykorzystania potencjału terenów i obiektów poznańskiego Golęcina ......... 24
Ocena oferty sportowej miasta Poznania ................................................................ 26
Ocena idei umiejscowienia na Golęcinie profesjonalnego klubu żużlowego ............ 28
Wnioski ....................................................................................................................... 32

Sport Success