16 tez dotyczących kształtowania się wizerunku.
news
autorMarcin Świacki / 2017-02-27

Roman Antonoff w swojej książce pt. Methoden der Image-Gestaltung für Unternehmen und Organisationen. Eine Einführung sformułował 16 podstawowych tez, które jego zdaniem występują w dziedzinie kształtowania wizerunku. Tezy te brzmią następująco [Wójcik K. 2013, s. 324]:

1. Image jest wspólnym fundamentem dla zaufania i sympatii.

2. Każda organizacja ma swój image, niezależnie od własnej woli.

3. Image nie jest tym samym, co publicity (nie jest tożsamy z nastawieniem na rozgłos).

4. Image trwa długo.

5. Image to dobro inwestycyjne.

6. Pozytywny image przynosi więcej korzyści, niż się tego oczekuje.

7. Image jest trudny w kontrolowaniu, działa niezależnie.

8. Polityka kształtowania image’u powinna mieć pierwszorzędne znaczenie w działalności kierownictwa.

9. Stopień, w jakim otoczenie zna firmę, jest przesłanką image’u, nie zaś jego częścią.

10. Na image przedsiębiorstwa składa się polityka marketingowa, komunikacyjna, personalna i finansowa.

11. Każda działalność wiąże się ze specyficznymi problemami w zakresie image.

12. Bez komunikowania nie ma image’u, ale istnieją inne instrumenty jego kształtowania.

13. Korekty image’u są zadaniem kosmetycznym i są możliwe jedynie poprzez zmianę zachowań, w tym związanych z komunikacją.

14. Proces kształtowania image’u odbywa się w sposób harmonijny, a nagłe zmiany image’u nie są realne.

15. Działalność w dziedzinie kształtowania image’u musi być akceptowalna przez pracowników, którzy identyfikują się z celami organizacji i uważają image za wiarygodny.

16. W życiu organizacji są sytuacje, kiedy image zasadniczo zyskuje na wartości. Dla przedsiębiorstw są to takie zdarzenia jak: wprowadzenie nowego produktu, zmiana kierownictwa, współpraca z silnym partnerem, zmiana formy prawnej, problem finansowania działalności. Z kolei w organizacjach niegospodarczych image zyskuje na znaczeniu, gdy odzyska się zaufanie społeczne, współpracuje się z innymi organizacjami, pozyskuje się siłę i wpływ, pozyskuje się nowe źródła finansowania działalności.

Sport Success