Jak zbudować silne stowarzyszenie sportowe?
news
autorPaweł Chmielowski / 2016-12-06

Tendencja do zrzeszania się jest naturalną potrzebą człowieka. Stąd też i ogromna popularność stowarzyszeń i zrzeszeń – zarówno sportowych, zawodowych, jak i hobbystycznych, czy też ukierunkowanych na promowanie idei, czy też pomoc innym. U podstaw statutu każdej tego typu organizacji leży skupianie ludzi wokół rdzenia ideologicznego – im więcej członków liczy organizacja, tym większe szanse na sukces, a w ostateczności nawet na przetrwanie. Im więcej opłaconych składek, tym większe prawdopodobieństwo realizacji choć minimalnej liczby celów statutowych.

Pytanie brzmi, czy osoby zarządzające Stowarzyszeniem to wiedzą. W ramach analizy przypadku chcielibyśmy pokazać, w jaki sposób można zdobyć wiedzę dotyczącą profilu „idealnego członka stowarzyszenia”, czy też jakie potrzeby powinno zaspokajać stowarzyszenie oraz jak „zmierzyć” wizerunek organizacji.

Celem przedmiotowych badań marketingowych może być zdefiniowanie profilu potencjalnego członka stowarzyszenia, określenie potrzeb członków i potencjalnie zainteresowanych członkostwem, a także identyfikacja aktualnego wizerunku i zestawienie go z wizerunkiem pożądanym. Finalnym wnioskiem raportu zaś opisanie sposobu zachęcenia i rekrutacji nowych członków oraz wytyczenie kierunków zmian wizerunkowych. Opracowanie powstać powinno w oparciu o przeprowadzone badania dotyczące rynku, a także wywiady pośród aktualnych, byłych oraz potencjalnych członków stowarzyszenia. Analizie podane winne być również dotychczasowo stosowane strategie marketingowe i PR.

Poniżej określono główne obszary badawcze:

 • Wielkość i dynamika rynku
 • Rozpoznawalność stowarzyszenia na tle innych organizacji branżowych
 • Poziom atrakcyjności członkostwa w stowarzyszeniu
 • Atrakcyjność i efektywność form reklamy stosowanych przez stowarzyszenie dla grup docelowych
 • Określenie motywów uczestnictwa w stowarzyszeniu wśród obecnych, byłych i potencjalnych członków stowarzyszenia
 • Określenie profilu socjodemograficznego (wiek, płeć, stanowisko, staż pracy, typ firmy) obecnych, byłych i potencjalnych członków stowarzyszenia
 • Szanse i zagrożenia związane z członkostwem w stowarzyszeniu
 • Określenie optymalnej grupy docelowej członków pod względem ilościowym i jakościowym

Powyższe przykładowe cele mogą być zrealizowane o kierunkowo dobrane metody i techniki badań marketingowych.

 Metody i techniki

                Na najbardziej ogólnym poziomie konceptualizacji badania, ale i przy ostatecznym formułowaniu raportu, powinien zostać zastosowany zabieg triangulacji (innymi słowy zwielokrotnienia) możliwości pozyskania danych. Triangulację rozumieć należy w sensie:

 1. metodologicznym – jako zwielokrotnienie zastosowanych metod i technik, różniących się zarówno orientacją metodologiczną, specyfiką budowy narzędzi, jak i możliwością penetracji problemów badawczych, dokonywania porównań i uogólnianiu wniosków na całą populację księgowych,
 2. źródłowym – jako zwielokrotnienie źródeł informacji w oparciu o wywiady z kategoriami respondentów w odmiennym położeniu z uwagi na przedmiot badania (byli, obecni i potencjalni członkowie),
 3. osobowym – jako zwielokrotnienie liczby badaczy i analityków pozyskujących oraz opracowujących materiał empiryczny, co zwiększy rzetelność i spójność interpretacji wyników oraz pozwoli na rozszerzenie zakresu wnioskowania.

W oparciu o cele i założenia triangulacyjne zaproponować można poniższy schemat metodologiczny, zakładający wykorzystanie badań jakościowych i ilościowych:

 1. badanie jakościowe indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami wybranych grup zawodowych, tj. byłych, aktywnych oraz potencjalnych członków stowarzyszenia. Są to wywiady przeprowadzane face to face przez przeszkolonych badaczy, którzy w oparciu o półotwarty scenariusz starają się uzyskać jak najwięcej szczegółowych informacji wraz z odniesieniami do rzeczywistych przykładów i przeżyć badanych czy ich interpretacji zachodzących zjawisk. Dzięki temu możliwa jest nie tylko identyfikacja postaw i opinii, ale i ich motywów wraz z uzasadnieniami.
 2. badanie jakościowe – zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami wybranych grup zawodowych, tj. byłych, aktywnych oraz potencjalnych członków stowarzyszenia. Zogniskowane wywiady grupowe są jedną z jakościowych technik badań społecznych, które służą podobnie, jak IDI przede wszystkim do poszukiwania opinii, sądów, motywów zachowań i przejawianych postaw konsumenckich. Umożliwiają one zbieranie i zrozumienie wyobrażeń i motywów. Badania te pozwalają nie tylko na dotarcie do nieujawnianych w sposób bezpośredni motywów zachowań, ale umożliwiają ich dogłębne zrozumienie i właściwie zinterpretowanie – innymi słowy, pozwalają rozpoznać zjawiska znajdujące się pod powierzchnią czytelnych zjawisk rynkowych i wykorzystać je w praktyce marketingowej. Wywiady grupowe są techniką najczęściej używaną podczas przeprowadzania badań marketingowych, ponieważ w oparciu o procesy zachodzące w grupie oraz tzw. dynamikę grupową umożliwiają nie tylko pozyskanie informacji w sposób szybki, ale i konfrontowanie odmiennych postaw i śledzenie dyskursu w warunkach niejako mikrospołecznych. Badani odnosząc się do swoich wypowiedzi często podsuwają pomysły, bądź punkty odniesień dla innych uczestników, co stanowi także bardzo efektywne pole do generowania, jak również testowania koncepcji kreatywnych, czy związanych z reklamą. W wywiadach tego typu weźmie udział od 6 do 10 osób.
 3. Badanie ilościowe – wywiady telefoniczne metodą CATI z wybranymi kandydatami na członków, którzy nigdy nie byli członkami naszego stowarzyszenia. Metoda ta oparta o wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo umożliwia w niezwykle szybki i rzetelny (wyeliminowanie do minimum błędów ankieterskich i błędów w procesie kodowania danych) pozyskać dane wśród niekiedy trudnodostępnych populacji. Jako technika ilościowa pozwala ponadto przy zachowaniu reguł reprezentatywności na uogólnianie wniosków na grupy wykraczające poza samą próbę badawczą, ale i dokonywanie tzw. porównań międzygrupowych. Umożliwia to ustalenie szczegółowego profilu wybranych segmentów badanych z uwagi na cechy interesujące badaczy. Celem CATI jest ostateczna odpowiedź na pytania typu:  „ile?”, „ w jakich proporcjach?”,  a także weryfikacja przyjętych hipotez.

Poprzez informacje dajemy siłę. Pomagamy stawiać pytania. Szukamy odpowiedzi. Nie damy Ci 100% gwarancji sukcesu – damy Ci jednak szanse na urealnienie sukcesu Twojej organizacji.

 

Sport Success